معلم ما, به خط فاصله میگفت: "خط تیره..."

او خوب میدانست فاصله ها چه بر سر آدم میاورند !!!